วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  จัดการศึกษาเพื่อประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เสมอภาค  มีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง     

ปรัชญา          

 

สีประจำโรงเรียน

   สีส้ม - สีขาว 

            สีส้มหมายถึง  ความเจิดจ้าทางวิชาการ

            สีขาวหมายถึง  ความบริสุทธิ์ มีคุณธรรม

 

คำขวัญของโรงเรียน

    ตั้งใจเรียน  เพียรทำดี   มีวินัย    ใฝ่คุณธรรม

 

                      โรงเรียนบ้านชายธูป ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หมู่ที่ 5 บ้านชายธูป ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71120

chaitoop.com    โทรศัพท์ :  0631466958 

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook