ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นางสาวสุกัญญา ดีประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์:
0631466958
อีเมล์ :
sukunya.24@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
1 2561 ปริญญาโท / ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ / การบริหารการศึกษา
2 2546 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเพชรบุรี / พลศึกษา
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 1 มีนาคม 2562-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านชายธูป ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2 29 พฤษภาคม 2557-28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ครู คศ.2
3 2 กุมภาพันธ์ 2555-28 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านบางมัน ครู คศ.1
4 1 พ.ย. 2550-30 ม.ค. 2555 โรงเรียนบ้านพุเข็ม ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ที่
ชื่อผลงานโรงเรียนบ้านชายธูป ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หมู่ที่ 5 บ้านชายธูป ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71120

chaitoop.com    โทรศัพท์ :  0631466958 

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook